Nybro Bildemontering AB
Du söker just nu efter reservdelar i Nybro Bildemontering AB lager.

Köpvillkor för näringsidkare

Vid beställning

Genom att genomföra ett köp hos säljaren accepterar du dessa villkor. Du förbinder dig att följa villkoren i sin helhet. Du som verkstad ansvarar för att kontrollera att den del du beställt passar det fordon som delen ska monteras in i. För att kunna avgöra detta bör originalnummer/ artikelnummer alltid användas som referens. Om du är osäker ska du alltid begära ett skriftligt svar från säljaren som informerar om det passar eller inte. I det fallet ska du lämna korrekta uppgifter om fordonet som delen ska monteras på, registreringsnummer, chassinummer och annan information som är av värde för att säljaren ska kunna göra en bedömning. Var noga med att titta på bilder och läsa informationen, samt avgöra om kvalitet och antal mil motsvarar det önskemål som du har.

Du ansvarar för att ha lämnat korrekta uppgifter om den bildel du önskar köpa samt korrekta faktureringsuppgifter och leveransuppgifter.

Vid mottagande

Kontrollera din leverans direkt vid ankomst och ring säljaren omgående om du inte fått den del du beställt, alternativt att delen inte motsvarar bild, kvalitet eller information. Kontrollera att artikelnumret stämmer på fordonets ursprungliga del och på mottagen bildel.

Inför montering

Alla bildelar ska monteras in fackmannamässigt. Följ därför noga de instruktioner som ges av tillverkaren och även säljaren. Vidta inga åtgärder på bildelen i det fall att du upplever att korrigering bör ske.

Kontakta först säljaren för godkännande. Säljaren ansvarar ej för fel som orsakats av felaktig montering. Slitagedelar ska bytas ut i samband med montering.

Du har skyldighet att ta reda på vilka komponenter som ska ersättas med nya.

Reklamation

Retur av varor kan ej ske utan säljarens godkännande. Vid synlig leveransskada ska detta anmälas direkt till transportör på plats. Din kopia av fraktsedel ska kvitteras av chaufför med notering om vad som är skadat. Ta även foton på skadans omfattning. Emballage bör sparas för så korrekt hantering som möjligt. Konstaterad och godkänd leveransskada ersätts på lämpligt sätt snarast.

Vid leveransskada eller om bildelen du mottagit inte fungerar enligt utlovat i annons eller konversation mellan säljare och dig så har du rätt att reklamera. Säljaren ersätter ej i- och ur-montering såvida inte den bildel du köpt har en garanti som informerar om detta. Säljaren har rätt att efter eget val avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpet. Du som kund har inte rätt att rikta andra anspråk mot säljaren med anledning av fel. Säljaren ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, inte heller för fel som orsakats av olyckshändelse, vanvård och onormal användning (exempelvis tävlingsverksamhet och trimning).

Din reklamerade bildel kommer alltid att undersökas av säljaren. I det fall att säljaren inte kan hitta orsaken till din reklamationsanmälan, kommer du att debiteras en undersökningsavgift som är grundad på timkostnad á 600 SEK. Du kommer då inte heller att återbetalas för varken bildel eller fraktvägar. Om du önskar få tillbaka bildelen igen får du stå för fraktkostnaden.

Retur

Du har rätt att returnera bildelen i det fall att det skett leveransfel, dvs, du har mottagit en bildel som du inte beställt. Du har inte rätt att returnera en bildel om exempelvis reparation av fordon uteblivit eller att du har beställt fel bildel. I vissa fall kan undantagsfall godkännas, men det är då upp till säljaren att avgöra om denne godkänner retur. Invänta alltid klartecken och information från säljare innan du returnerar delen.

Oförutsedda kostnader
Säljaren förbehåller sig rätten att efterfakturera dig eventuella tilläggskostnader som drabbat säljaren.
Dessa kostnader kan bl.a uppkomma vid felaktig leveransadress, leveranshinder, bomkörning, förändring av leveransuppgifter, byte av frakttjänst samt outhämtat paket. Om fraktkostnaden du betalt i samband med köpet ej motsvarar den verkliga kostnaden, faktureras du verklig tur- & returfrakt vid outhämtat paket.

Tvist och lagval

Alla eventuella tvister med anledning av dessa villkor ska primärt lösas i samförstånd mellan parterna. Om samförståndslösning ej kan uppnås skall tvist avgöras av allmän domstol med säljarens närmaste tingsrätt i Sverige som första instans.

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras enligt gällande svensk lag.